FestivalVenueDate (2023)
Spitok GustorSpitukJAN 19,20
DosmocheLeh ,Likir & Deskit MonasteriesFEB 18, 19
Stok Guru Tse-CueStok MonasteryFEB 9
Matho NagrangMatho MonasteryMar 6
Buddha JayantiLehMay 5
Shachukul GustorShachukul MonasteryJUL 5, 6
Yuru Kabgyat (Lamayuru)Lamayuru MonasteryJUN 26,27
Zanskar Karsha GustorKarsha MonasteryJUL 15,16
Ph-Yang Tsedup (Phyang)Phyang MonasteryJan 15,16
Korzok Gustor (Tsomoriri Lake)Korzok MonasteryJUL 20, 21
Dak-Thok Tse-ChuDakthok MonasteryJUL 28, 29
Sani Naro Nasjal (Zangskar)Sani Monastery, ZanskarJUL 31, 1 Aug
Thiksay GustorThiksey MonasteryOct  31, Nov , 01
Chemday WangchokChemrey MonasterySep 28, 29
Galdan NgamchotAll Over LadakhDEC 7
LosarAll Over LadakhFeb 19, Mar, 5